Leiderschap, governance en management

Uitgangspunten:

  • Professionele inbreng en aansturing m.b.v. een vaste overlegstructuur, passend bij de visie en op basis van het Rijnlandse gedachtengoed.
  • Gestructureerd overleg met diverse gremia.
  • Werken volgens de Governance code
  • De verdere professionalisering van de diverse commissies en de bevordering van de samenhang.

Nader uitgewerkt:

Zelforganisatie en het Rijnlandse gedachtengoed

Het afgelopen jaar heeft Aqua Viva een begin gemaakt met de omvorming tot een organisatie waarvan de kernelementen zijn gebaseerd op het Rijnlandse gedachtengoed. Zelforganisatie en eigenaarschap bij de professionals neerleggen is onlosmakelijk verbonden met het uitgangspunt om de bewoner zo veel mogelijk de regie te geven over zijn leven. De zorgteams zijn zelforganiserend, maar niet volledig zelfsturend. Dit proces werd in 2017 en wordt in 2018 begeleid door een externe partij. Óok de andere onderdelen van de organisatie gaan hier mee aan de slag. De directie is betrokken bij wat er in de organisatie gebeurt en speelt binnen de zorgteams, bij behandelaren, activiteitenbegeleiders, maar ook binnen andere organisatie onderdelen. Regelmatig loopt directie mee met activiteiten in de teams.

Governance code

Bestuur en (éénhoofdige) directie van Aqua Viva (SJB) werken aan een heldere taakverdeling (inrichting, bevoegdheden) en werkwijze (o.a. overlegfrequentie). Daartoe zijn stukken als de bestuursstatuten, het directiestatuut, de beheerovereenkomst etc. in behandeling voor een update en definitieve vaststelling. De inrichting en het functioneren van de financiële commissie krijgt ook de nodige aandacht. In 2018 worden hierover definitieve afspraken gemaakt.
Aqua Viva voldoet aan de uitgangspunten van de vigerende governance code .

Commissies

Binnen Aqua Viva zijn diverse commissies actief. Relevant in dit kader zijn de MIB/MIM commissie, activiteitencommissie, Arbocommissie (= MT), BOPZ-commisie. Als belangrijk uitgangspunt hanteren we daar bij de vragen: doen we de goede dingen, doen we de dingen goed en zijn ze passend bij het Rijnlandse gedachtengoed?

Stilstaan bij deze vragen heeft bij een paar commissies zoals de MIB/MIM en de Voedingscommissie geleid tot een kritische kijk op hun eigen doel, werkwijze en samenstelling.

De rol van de OR

De ondernemingsraad is als wettelijk vastgelegd inspraakorgaan voor de medewerkers een garantie voor medezeggenschap  en een onontbeerlijk instrument bij het articuleren van ideeën, kritische noten en vragen. Directie en bestuur hebben ieder op een eigen frequentie overleg met de OR. Aqua Viva betrekt de OR in (de ontwikkeling van) haar beleidsvoornemens; de OR is een belangrijke sparringspartner voor directie bij ontwikkeling en uitvioer van beleid.