Leren en werken aan kwaliteit

Uitgangspunten:

  • Het verzamelen van de ervaringen van onze bewoners.
  • Het hebben van een goed kwaliteitssysteem en de toetsing (audits).
  • Deel uitmaken van een lerend netwerk.
  • Het uitvoeren van een prospectieve risico inventarisatie.

Nader uitgewerkt

Het verzamelen van de ervaringen van onze bewoners

Aqua Viva vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de ervaringen van cliënten. Dit gebeurt op verschillende manieren. Gewoon, door tijdens de dag of avond te vragen: “hoe gaat het met u, hoe vindt u het?” Maar ook door goed te observeren, te praten met familie en naasten en ervaringen te delen. De rol van de bewonersraad is daarin van belang.

Éenmaal per jaar leggen we de bewoners en/of hun vertegenwoordigers een vragenlijst voor om de verleende zorg en dienstverlening te evalueren. In 2017 werd nog gewerkt met interviews uitgevoerd door KIWA/Prismant (vragenlijst / CQ index). De rapportage staat op www.aquaviva.nl

Een belangrijke vraag die de bewoners wordt gesteld is: “In welke mate zou u de afdeling bij uw vrienden en familie aanbevelen?”. Deze NPS score was in 2017 een 8,2 .

In 2017 zijn er geen waarderingen geplaatst op Zorgkaart Nederland.

Het hebben van een goed kwaliteitssysteem en de toetsing

Ons kwaliteitssysteem was ingericht volgens de vereisten van de HKZ. In december 2017 hebben we besloten de HKZ certificering los te laten (1 april 2018 loopt de geldigheid af). In de plaats van het HKZ systeem komt een nieuw, minder omvangrijk, maar effectiever kwaliteitsmanagementssysteem. We werken met indicatoren die ons direct laten zien hoe de situatie rond de zorg is. Jaarplannen (met daarin doelstellingen) zijn erg belangrijk: ze zijn richtlijn voor het werken aan kwaliteit. Van groot belang is het meldsysteem van (bijna)incidenten, waarbij een commissie (MIB/MIM) de incidentmeldingen verzamelt en interpreteert, regelmatig evalueert en advies geeft aan MT en de directie. Interne en externe audits (vanuit ons lerend netwerk) verschaffen informatie die omgezet kan worden in verbeteracties.

Deel uitmaken van een lerend netwerk en bezoeken van andere organisaties

Lerend netwerk

In 2017 heeft Aqua Viva een lerend netwerk gevormd met Gasthuis St. Jan de Deo uit Millingen en Kalorama uit Beek-Ubbergen. Naast kennismaking en stil staan bij wederzijdse verwachtingen heeft een kleine afvaardiging van Kalorama en Aqua Viva in het najaar van 2017 een bezoek gebracht aan het Gasthuis waarbij het gebruik van de Kwaliteits Verbeter Cyclus centraal stond. Een instrument dat door de programmaraad van Waardigheid en Trots is ontwikkeld en in het Gasthuis wordt gebruikt. In 2018 wordt een convenant tussen de drie organisaties afgesloten en zal de samenwerking verder worden verdiept.

Bezoeken andere organisaties

In 2018 zullen meerdere bezoeken aan diverse zorginstellingen in de regio worden afgelegd door medewerkers en directie.

Prospectieve risico inventarisatie

De prospectieve risico-inventarisatie is binnen Aqua Viva een belangrijk instrument. Het toepassen van prospectieve risico-inventarisaties is er op gericht om mogelijke veiligheidsrisico’s en andere risico’s in kaart te brengen en om alvast maatregelen te nemen om de risico’s voor de toekomst te managen, te beperken of waar mogelijk te voorkomen. In 2017 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: De primaire processen (alle zorgprocessen van intake tot ontslag/overlijden) maar ook zijn medicatieveiligheid, ARBO en ICT gescreend.

Het onderwerp ICT werd in het MT onder de loep genomen en dat heeft geleid tot een roadmap, waarin ook aandacht is voor het gebruik van domotica. Dit krijgt in 2018 zijn vervolg.