Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)

Uitgangspunten

 • De personeelssamenstelling is zodanig dat het tegemoet komt aan de wensen en behoeften van onze bewoners.
 • Voldoende medewerkers, gebaseerd op de juiste mix tussen de aard van de te verlenen zorg en de noodzakelijke samenstelling.
 • Vakbekwame medewerkers en ruimte voor leren en ontwikkelen.
 • Ruimte voor het uiten van klachten.
 • Tevreden medewerkers en een veilige werkplek.

Nader uitgewerkt:

Voldoende medewerkers

De personeelssamenstelling binnen Aqua Viva is geen statisch gegeven. Het efficiënt omgaan met en inzetten van de benodigde, beschikbare en bevoegde medewerkers vereist een proactief organiseren. Op deze manier kunnen wij tegemoet komen aan de wensen en behoeften van onze bewoners.

Voor voldoende medewerkers hebben we binnen Aqua Viva het volgende georganiseerd, gerealiseerd:

 • Bij intensieve zorgmomenten zoals het opstaan, eten en naar bed gaan zijn er minimaal twee maar vaak meer zorgverleners beschikbaar.
 • In de nacht is er altijd op iedere afdeling één zorgverlener.
 • De dienstdoende zorgverlener kan altijd de hulp inroepen van een verpleegkundige achterwacht. Vanaf medio 2018 is 24/7 iemand aanwezig die bevoegd en bekwaam is voor het uitvoeren van alle risicovolle en voorbehouden handelingen.
 • De 24/7 oproepbaarheid van de specialisten ouderengeneeskundigen.
 • Er is een bekwaamheidsregister aangelegd;
 • De aanwezigheid van activiteitenbegeleiders, paramedici, zorgmedewerkers en vrijwilligers.
 • Er is een actief Verzuimbeleid.
 • Door krapte op de arbeidsmarkt aan verzorgenden en verpleegkundigen zijn in 2017 extra wervings- en opleidingsinspanningen (opleidingsbeleidsplan wordt aangepast) ondernomen: website, facebook, dag- en huis-aan-huisbladen. Deze inspanningen zullen in 2018 verder worden uitgebouwd en geconcretiseerd.

In 2017 is de aanzet gemaakt tot en in 2018 wordt in samenwerking met zorg- en ondersteunende teams een nieuw strategisch opleidingsplan opgesteld. Dit plan geeft richting aan het soort opleiding, de behoefte vanuit de verschillende afdelingen,  de wijze waarop zelforganisatie kan worden gestimuleerd en de manier waarop wij onze medewerkers op het gebied van ontwikkeling willen faciliteren.

Voor vakbekwame medewerkers met ruimte voor leren en ontwikkelen hebben wij het volgende georganiseerd, gerealiseerd:

 • Scholing aan zorgmedewerkers. We maken gebruik van een scholingsprogramma van Kalorama, medewerkers zijn verplicht hieraan deel te nemen. t.b.v. het bekwaamheidsregister. De scholingen zijn afgestemd op de niveaus van de deelnemers. Hierbij is aandacht voor de verplichte onderwerpen zoals de voorbehouden en risicovolle handelingen, til- en transferinstructies.
 • Zelf organiseren we BHV en ECD scholingen. Maar ook voor onderwerpen zoals mondzorg, decubitus, eten en slikken is aandacht.
 • Sinds eind 2017 werkt Aqua Viva met de Vilans protocollen.
 • Voor iedere afdeling is een kwaliteitsverpleegkundige en aandachtsvelders voor onder andere medicatie, hygiëne en infectiepreventie, decubitus en mondzorg beschikbaar .
 • Deelname aan commissies.
 • Het houden van teamevaluaties. In 2017 heeft het zorgteam meerdere teamevaluaties gehouden. Met ondersteuning van een coach zijn team- dan wel individuele ontwikkelpunten geïnventariseerd en besproken. Vanuit deze evaluaties worden eventuele ontwikkelbehoeften omgezet in acties. In 2018 wordt het proces van geëvalueerd.
 • De ruimte voor de teams om bij andere organisaties te gaan kijken is in het kader van het lerend netwerk voorhanden.
 • De Interne en externe audits leveren relevante verbeterpunten op.

 Tevreden medewerkers en een veilige werkplek

In het kader van een veilige werkplek voor medewerkers is in 2017 een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gehouden en in 2016 een medewerkerstevredenheid onderzoek. Beide onderzoeken leverden verbeterpunten op die zijn vastgelegd in een plan van aanpak en geborgd in ons kwaliteitsmanagementsysteem. De voortgang van deze verbeterpunten worden regelmatig gemonitord. Het voornemen is om in het najaar van 2018 opnieuw een medewerkerstevredenheid onderzoek te houden.

Aqua Viva heeft een medewerkersvertrouwenspersonen. Als onafhankelijke gesprekspartner denkt de medewerkersvertrouwenspersoon mee, adviseert en geeft zo nodig ondersteuning bij vervolgstappen. In 2017 hebben medewerkers geen contact opgenomen de vertrouwenspersoon.

De klachtencommissie medewerkers van Aqua Viva heeft in 2017 eveneens geen klachten ontvangen.