Wonen en welzijn

Uitgangspunten

  • De bewoner, daarin mede vertegenwoordigd door de bewonersraad, heeft inspraak met betrekking tot wonen en welzijn.
  • De bewoner kan dagelijks deelnemen aan diverse activiteiten (o.l.v. AB’ers en/of vrijwilligers) die aansluiten bij zijn/haar beleving en behoefte en er aandacht is voor levens- en zingevingsvragen (pastor).
  • Er is een woonomgeving die past bij de wensen en behoeften van bewoners.
  • De bewoner mag ervan uit gaan dat de woonomgeving schoon is, veilig en gastvrij.

Nader toegelicht:

Inspraak van bewoners

Bewoners geven mede vorm aan hun zorgplan (zorgleefplan, cliëntplan). Zij bepalen waar hun interesses en capaciteiten liggen. Bewoners zijn baas over hun eigen agenda en delen hun eigen dag in, voor zover de normale dagelijkse gang van zaken geen grenzen stelt. Individueel wordt met de AB afgesproken en vastgelegd hoe het activiteitenprogramma er uit ziet.

Belangrijke spreekbuis voor bewoners is de bewonersraad. Alle bewoners, dus ook de geïndiceerde bewoners, worden vertegenwoordigd door, kunnen vertegenwoordigd zijn in, deze raad.

Zinvolle dagbesteding en zingeving
Dagactiviteiten
Om het welbevinden van bewoners te bevorderen wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd. De activiteitenbegeleiders gaan in gesprek met bewoners of familieleden waarbij zij uitgaan van het levensverhaal, de belangstelling en van de mogelijkheden en wensen die er zijn. Nadat de wensen in kaart zijn gebracht worden de doelen in het ECD beschreven. De activiteiten kunnen bestaan uit creatieve activiteiten zoals boetseren, schilderen/tekenen. Verder zijn er muziek activiteiten (klassieke muziekgroep, accordeonmiddag, concerten e.d.). Ook kan men meedoen aan ‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ (in samenwerking met de fysiotherapie) of andere vormen van activiteiten die gericht zijn op bewegen.

Een activiteitenkalender wordt maandelijks opgesteld.

Zingeving

Op het gebied van zingeving en spiritualiteit vinden diverse activiteiten plaats. Vaak zijn dat  groepsactiviteiten met een spiritueel / religieus karakter.  (Missen, vieringen, lezingen, retraites etc.). Het belangrijkste uitgangspunt is verbinding scheppen, waarin het unieke karakter van  Aqua Viva een belangrijke basis is. Verbinding tussen mensen en verbondenheid met wat mensen kracht geeft om het leven in soms ook moeilijke fases toch kleur en zin te geven. Aqua Viva heeft een pastor in dienst.

Beleef je eigen leven
Door onze samenwerking met Kalorama (afnemen van paramedische diensten/lerend netwerk) kan Aqua Viva gebruik maken van een door Kalorama ontwikkeld platform. Dit platform maakt het mogelijk om foto’s en films van bewoners digitaal op te slaan en te gebruiken bij dagelijkse activiteiten. Dit levert een herkenbare omgeving op, waardoor bewoners zich vertrouwd voelen. Bewoners van Aqua Viva die bijvoorbeeld bij de fysiothera- peut komen fietsen, kunnen op een scherm voor hen bekende plaatsen vertoond zien.

Vermeldenswaardig is dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in haar Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg de volgende tekst heeft opgenomen:

“Een ander goed voorbeeld is Kalorama. Daar heeft technologie het mogelijk gemaakt dat bewoners belangrijke momenten van vroeger opnieuw kunnen beleven, of tijdens verschillende activiteiten terug te gaan naar een omgeving die voor hen mooie herinneringen oproept. Met deze technologie wordt informatie uit het verleden van de bewoners samengebracht, zoals foto’s en filmbeelden. Bewoners kunnen nu op een hometrainer bij de fysiotherapie op een scherm een voor hen bekende fietsroute afleggen. Medewerkers krijgen een inkijk in het leven dat een bewoner heeft gehad, waardoor contactmomenten persoonlijker kunnen worden”.
 

Vrijwilligers

Aqua Viva heeft de ambitie om te groeien met de vrijwilligers. Er wordt veel aandacht gegeven aan de scholing van en communicatie met onze vrijwilligers.

Bij de werving en selectie van vrijwilligers screenen we kandidaten, vragen naar referenties. We vragen hen ook om een VOG. Het “bejegeningsprotocol” dat voor al onze medewerkers geldt, is ook voor vrijwilligers van toepassing. Het bejegeningsprotocol geeft aan hoe we met bewoners omgaan en waar grenzen liggen. Regelmatige evaluatie van de inzet van de individuele vrijwilliger maakt ook deel uit van het vrijwilligersbeleid.

Een hygiënische en veilige woonomgeving

Éen van de grote risico’s in een verpleeghuis zijn infecties; één van de grote uitdagingen is om die te voorkomen. Daarom besteedt Aqua Viva veel aandacht aan het voorkomen, opsporen en bestrijden van infecties vanwege de kwetsbare gezondheid van onze bewoners. We hanteren diverse veiligheidsprotocollen zoals het individuele hygiëneprotocol, het kledingvoorschriftenprotocol, een MRSA protocol en een legionella beheersplan. Aqua Viva maakt gebruik van de Vilansprotocollen; deze zijn voor onze medewerkers bereikbaar via het ECD; voor iedere medisch technische handeling een hygiëne-paragraaf.  Aqua Viva heeft nog geen externe deskundige infectiepreventie aangesteld.

Voor het behouden en verbeteren van de veilige woon- en werkomgeving maken we gebruik van hygiëne kwaliteitsmedewerkers (HKM-ers), aandachtsvelders hygiëne en infectiepreventie en komen er risk-based audits.