Zorg(visie)

Wat betreft de Zorgvisie en Bejegening in ons huis laten we ons leiden door de volgende beginselen:

 1. Gelijkheid en Solidariteit.
  Iedere bewoner, geïndiceerd of niet, leek of religieus, heeft recht op het gebruik van de algemene ruimtes, het aanbod aan faciliteiten en het zorgaanbod.
 2. Het welbevinden.
  Het welbevinden van de bewoner is de leidraad voor het bepalen van welke ondersteuning of hulp wordt geboden en de mate, waarin deze wordt geboden. Het zich thuis voelen is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de professionele zorg en de communauteit.
 3. Recht op verantwoorde zorg.
  De geïïndiceerde bewoner heeft recht op de best mogelijke verzorging en verpleging. Tenminste eenmaal per jaar wordt het individuele zorgplan met de bewoner doorgesproken.
 4. Recht op het religieus zijn.
  Binnen de geboden zorg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de betekenis van het religieus zijn van de bewoner. Deelname aan religieuze activiteiten zal zoveel als mogelijk worden ingepast in de zorg- en/of verpleegtaken.
 5. Zelfredzaamheid.
  Een basisprincipe bij de zorg- en dienstverlening is dat de zelfredzaamheid van de bewoner wordt ondersteund en gestimuleerd.
 6. Autonomie.
  De nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid en de autonomie van elke bewoner. Dit betekent dat de bewoner recht heeft op zijn eigen leef-ritme en zijn eigen manier van leven. De enige begrenzing is wanneer de bewoner een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor anderen.
 7. Privacy.
  De regelgeving m.b.t. persoonsgegevens (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) is van toepassing bij o.a. het gebruik van het zorgdossier (ECD).  De bewoner heeft altijd recht op inzage in zijn zorgdossier: hij/zij blijft eigenaar van die gegevens!
  We gaan respectvol om met persoonlijke eigendommen van de bewoner en met het eigene in ieders appartement.

Klachtenprocedure

In eerste instantie kan een klacht door een bewoner of diens vertegenwoordiger onder de aandacht gebracht worden van de medewerk(st)er op wie de klacht betrekking heeft. In dialoog zal gezocht worden naar een goede oplossing.  Mocht de bewoner geen of onvoldoende gehoor vinden, of de gevraagde oplossing niet kunnen accepteren, dan kan men zich bij een zorg-gerelateerd probleem wenden tot de zorgmanager, in overige gevallen tot de directeur.  Indien gewenst kan de bewoner een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersoon om te bemiddelen. Tot dit punt spreken we over de “interne klachtrenprocedure”.

Bij klachten over de door ons geboden zorg kunnen cliënten of hun vertegenwoordigers dus gebruik maken van de interne klachtenprocedure.  Biedt deze geen oplossing, dan kan men zich overeenkomstig de WKKGZ  (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg) wenden tot de landelijke geschillencommissie. Voor klachten die ontstaan binnen onze PG-zorg (Wet BOPZ) bestaat de mogelijkheid een externe klachtencommissie te benaderen, namelijk de SKGN (Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen), www.skgn.nl

Elke bewoner ontvangt in de informatiemap een folder m.b.t. de externe klachtencommissie en de bijbehorende procedure, evenals een exemplaar van de interne klachtenprocedure.

Pastoraat

Mw. Jantje Bax vervult de functie van pastor voor de bewoners van Aqua Viva.

Aqua Viva beschikt over een huiskapel op de begane grond.
Hier is er elke weekdag om 8.00 en 11.30 een H. Eucharistie- viering. Op zondag is de viering om 11.00 uur. De vieringen in de huiskapel zijn ook via het interne TV-kanaal op uw televisie te volgen.

Elke eerste zaterdag van de maand is er om 15.30 uur het rozenkransgebed in de kapel.

Bij bijzondere gelegenheden, jubileumviering of uitvaartdienst, zal in de regel gebruik gemaakt worden van de Sacramentskerk. Deze kerk is gelegen aan de overkant van het plein.
In deze kerk is elke weekdag om 9.30 uur een H. Eucharistieviering. Op zondagmorgen om 10.00 uur. Dagelijks is er een vesper- dienst om 17.30 uur. Voor overige vieringen verwijzen we naar de informatie van de paters van het H. Sacrament.

Elke bewoner is zelf verantwoordelijk voor zijn geestelijk leven en spiritualiteit. Het is dan ook wenselijk dat u uw eigen geestelijk leidsman blijft behouden. Als huisconfessor is door de provinciaal pater P. van Breemen S.J. aangewezen.

In de Veertigdagentijd wordt een huisretraite gehouden.

Dagelijks is er:

Ontbijt07.30-09.30 uur in de refter
Koffie/thee10.00-11.00 uur in de aula
Aperitief12.00-12.25 uur in de serre
Diner12.30-13.20 uur in de refter
Koffie/thee15.30-16.00 uur in de aula
Souper18.00-18.30 uur in de refter
Avondrecreatie19.00-21.00 uur in de huiskamer (2e verd.)
20.30-22.30 uur in de recreatiezaal

Eerste maandag

Iedere eerste maandag van de maand kunnen bewoners (ook de huurders en bewoners van het parkgebouw) en medewerkers gezamenlijk koffiedrinken in de aula (10.00 uur). 

Dagbesteding.

De activiteitenbegeleid(st)ers organiseren diverse activiteiten op de weekdagen. In overleg met hen kunt u daaraan deelnemen. Er zijn activiteiten op gebied van sport, spel, ontspanning, handenarbeid etc. Elke maand is er een gevarieerd aanbod van lezingen, muziek- uitvoeringen, filmvoorstellingen in de aula of in de recreatiezaal op de 3e verdieping.
In de Serre zijn diverse kranten, tijdschriften en boeken beschikbaar om daar te lezen. Niet om mee te nemen naar uw kamer. Ook in de recreatie en in de huiskamer is een krant aanwezig.

Parkeerkelder

Er is een speciale hoek voor fietsen en scooters (vak 1 t/m 5), voor elektrische rolstoelen en scootmobielen is een speciale plaats voorzien met oplaadpunten. Auto’s alleen parkeren in aan u toegewezen vak. Nummers worden beschikbaar gesteld door de minister. Medewerkers parkeren ook op aangewezen plaatsen. Bezoekers kunnen parkeren in de parkeervakken aan de pastoor Wichersstraat.

Medische Zorg

Medische zorg door de verpleging wordt verricht conform de indicatiestelling en de aanwijzingen van verpleeghuisarts, huisarts of specialist. Een en ander zoals vastgelegd in het individuele zorgplan en het EPD.
Arts: voor intramuraal geïndiceerden maakt Jan Berchmans gebruik van de diensten van de specialist ouderengeneeskunde van Kalorama; niet intramuraal geïndiceerden hebben hun eigen huisarts in de stad.
Ziekenhuizen: Nijmegen kent het Universitair medisch Centrum St Radboud, het interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina (CWZ) en het categoraal ziekenhuis Sint Maartenskliniek (bewegingsapparaat).
Medewerk(st)ers van de para-medische dienst zijn de fysiotherapeuten, ergotherapeut(e), diëtist(e) of logopedist(e). Zij behandelen alleen op afspraak en op basis van een verwijsbrief van arts of specialist. Dit geldt ook voor tandarts en mondhygiëniste. U kunt met de verpleging overleggen.

Openbaar vervoer richting centrum / station:

Bus 14 (Kanunnik Faberstraat, rechtstreeks naar CS)
ma-zo ca –.25 u. en –.55 u.