Verblijfszorg

Aqua Viva beschikt over 99 appartementen, variërend in grootte van circa 55 m² tot circa 151 m². Daarvan zijn er 75 bedoeld voor mensen met een zorgindicatie. Daarvan bevinden zich 24 op 3 kleinschalige psychogeriatrische afdelingen van 8 appartementen (lees meer).

Om in aanmerking te komen voor één van deze 75 appartementen, moet u beschikken over een WLZ indicatie ZZP 4, 5, 6, of 7.

Dagindeling

Ontbijt*                 07.30-09.30 uur in de huiskamer of (op de afdeling somatiek) evt. op appartement**

Koffie/thee           10.00-11.00 uur in de aula

Diner*                    12.30-13.20 uur in de huiskamer of (op de afdeling somatiek) evt. op appartement**

Koffie/thee           15.30-16.00 uur in de recreatiezaal

Souper*                 18.00-18.30 uur in de huiskamer of (op de afdeling somatiek) evt. op appartement**

Avondrecreatie    19.00-21.00 uur in de huiskamer afd. somatiek (2e verdieping); voor de Hof (PG): vanaf 18.30 tot 20.00 uur op eigen kamer

* kosten verbonden aan maaltijden zijn voor Wlz geïndiceerden inbegrepen.

** uitgaande van het principe van ‘positieve gezondheid’ worden individueel afspraken over gebruik van maaltijden gemaakt en vastgelegd in het zorgplan.

Bij bijzonderheden, afwijkende tijden zie aankondiging in nieuwsbrief of op publicatieborden.

Indien u bedlegerig bent zal in overleg met de verpleging de maaltijd eventueel op uw appartement gebracht worden. Bent u herstellende van ziekte of niet erg fit of u hebt hulp nodig bij het eten, dan kunt u in overleg met de verpleging de maaltijden gebruiken in de huiskamer op de 2e verdieping.

Bezoek:

Wonend op galerij of corridor (afd. somatiek) kunt u uw bezoek zelf binnenlaten d.m.v. de intercom. Zie voor de toegankelijkheid van de huiskamers op de Hof onze brochure “Omgevingszorg, zorg aan mensen met dementie” (zie tabblad De Hof, PG-zorg). Vanwege de corona-dreiging gelden tijdelijk striktere regels: zie voor de recentste versie de link op de homepage/voorpagina van deze website.

Klachtenprocedure

In eerste instantie kan een klacht door een bewoner of diens vertegenwoordiger onder de aandacht gebracht worden van de medewerk(st)er op wie de klacht betrekking heeft. In dialoog zal gezocht worden naar een goede oplossing.  Mocht de bewoner geen of onvoldoende gehoor vinden, of de gevraagde oplossing niet kunnen accepteren, dan kan men zich bij een zorg-gerelateerd probleem wenden tot de teamcoach, in overige gevallen tot de directeur.  Indien gewenst kan de bewoner een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersoon om te bemiddelen. Tot dit punt spreken we over de “interne klachtenprocedure”.

Bij klachten over de door ons geboden zorg kunnen cliënten of hun vertegenwoordigers dus gebruik maken van de interne klachtenprocedure.  Biedt deze geen oplossing en ontstaat dus een geschil, dan kan men zich overeenkomstig de WKKGZ  (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg) wenden tot de door de overheid erkende, onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor Aqua Viva is dit mw. José Assink. Zij werkt voor meerdere zorginstellingen die zijn aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN). Mw Assink is te bereiken op telefoonnummer 06-51087274. Of per mail: jassink@szr.nl Alle informatie over de SKGN is terug te vinden op: www.skgn.nl

Voor klachten die ontstaan binnen onze PG-zorg (Wet Zorg & Dwang) bestaat de mogelijkheid een andere externe klachtencommissie te benaderen: de KCOZ (Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg). Zie voor alle informatie over deze commissie: www.kcoz.nl

Ook is er een vertrouwenspersoon in het kader van laatstgenoemde wet aan ons huis verbonden: mw. Gyongyver Fleuren. Contact gegevens: Tel.: 06 304 419 12.   Mail: gyongyverfleuren@zorgbelangcvp.nl 

Meer info en een afbeelding van mw. Fleuren zie → Zorgbelang – Flyer CVP – Gyongyver Fleuren U FEB2021 [A5]

Iedere bewoner ontvangt in de informatiemap een folder m.b.t. de externe klachtencommissie en de bijbehorende procedure, evenals een exemplaar van de interne klachtenprocedure.

Pastoraat

Mw. Jantje Bax vervult de functie van pastor voor de bewoners van Aqua Viva.

Aqua Viva beschikt over een huiskapel op de begane grond.
Hier is er elke weekdag om 8.00 en 11.30 een H. Eucharistie- viering. Op zondag is de viering om 11.00 uur. De vieringen in de huiskapel zijn ook via het interne TV-kanaal op uw televisie te volgen.

Elke eerste zaterdag van de maand is er om 15.30 uur het rozenkransgebed in de kapel.

Bij bijzondere gelegenheden, jubileumviering of uitvaartdienst, zal in de regel gebruik gemaakt worden van de Sacramentskerk. Deze kerk is gelegen aan de overkant van het plein.
In deze kerk is elke weekdag om 9.30 uur een H. Eucharistieviering. Op zondagmorgen om 10.00 uur. Dagelijks is er een vesper- dienst om 17.30 uur. Voor overige vieringen verwijzen we naar de informatie van de paters van het H. Sacrament.

Elke bewoner is zelf verantwoordelijk voor zijn geestelijk leven en spiritualiteit. Het is dan ook wenselijk dat u uw eigen geestelijk leidsman blijft behouden.

In de Veertigdagentijd wordt een huisretraite gehouden.

Eerste maandag

Iedere eerste maandag van de maand kunnen bewoners (ook de huurders en bewoners van het parkgebouw) en medewerkers gezamenlijk koffiedrinken in de aula (10.00 uur).

Dagbesteding.

De activiteitenbegeleid(st)ers organiseren diverse activiteiten op de weekdagen. In overleg met hen kunt u daaraan deelnemen. Er zijn activiteiten op gebied van sport, spel, ontspanning, handenarbeid etc. Elke maand is er een gevarieerd aanbod van lezingen, muziek- uitvoeringen, filmvoorstellingen in de aula of in de recreatiezaal op de 3e verdieping.
In de Serre zijn diverse kranten, tijdschriften en boeken beschikbaar om daar te lezen. Niet om mee te nemen naar uw kamer. Ook in de recreatie en in de huiskamer is een krant aanwezig.

Parkeerkelder

Er is een speciale hoek voor fietsen en scooters (vak 1 t/m 5), voor elektrische rolstoelen en scootmobielen is een speciale plaats voorzien met oplaadpunten. Auto’s alleen parkeren in aan u toegewezen vak. Nummers worden beschikbaar gesteld door de minister. Medewerkers parkeren ook op aangewezen plaatsen. Bezoekers kunnen parkeren in de parkeervakken aan de pastoor Wichersstraat.

Medische Zorg

Medische zorg door de verpleging wordt verricht conform de indicatiestelling en de aanwijzingen van verpleeghuisarts, huisarts of specialist. Een en ander zoals vastgelegd in het individuele zorgplan en het EPD.
Arts: voor intramuraal geïndiceerden maakt Aqua Viva gebruik van de diensten van de specialist ouderengeneeskunde van NoviCare; niet intramuraal geïndiceerden hebben hun eigen huisarts in de stad.
Ziekenhuizen: Nijmegen kent het Universitair medisch Centrum St Radboud, het interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina (CWZ) en het categoraal ziekenhuis Sint Maartenskliniek (bewegingsapparaat).
Medewerk(st)ers van de para-medische dienst zijn de fysiotherapeuten, ergotherapeut(e), diëtist(e) of logopedist(e). Zij behandelen alleen op afspraak en op basis van een verwijsbrief van arts of specialist. Dit geldt ook voor tandarts en mondhygiëniste. U kunt met de verpleging overleggen.

Openbaar vervoer richting centrum / station:

Bus 14 (Kanunnik Faberstraat, rechtstreeks naar CS)
ma-zo ca –.25 u. en –.55 u.

Huren (evt. met zorg in de vorm van vpt)

De resterende 24 appartementen van ons huis vallen in de vrije huursector. Als u geïnteresseerd bent in die woonmogelijkheid kunt u contact opnemen met onze makelaar:

Vincent van Breukelen
06 53 62 70 00
info@vanbreukelenmakelaardij.nl

Als er appartementen beschikbaar zijn, kunt u dat ook zien op de site van Funda.

Overige dienstverlening

Aqua Viva hanteert voor diensten en services de tarieven te zien op de volgende lijst: Prijslijst 2023 Aqua Viva    De tarieven worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld.

ABC

Voor een volledig overzicht van belangrijke onderwerpen, punten en afspraken binnen Aqua Viva, kunt u dit “ABC” raadplegen: ABC 10-02-2023

Belangstelling om bij ons te komen wonen ?

Stuur ons dan een email (zorgloket@aquaviva.nl), dan nemen wij z.s.m. contact met u op om een afspraak met u te maken. Laat ons in de mail in ieder geval weten op welke wijze u het beste bereikbaar bent; bij voorkeur met een 06 nummer. Mocht er sprake zijn van een dringende opname vraag, dan kunt u contact opnemen met de receptie van Aqua Viva (024-3838485) en vragen naar Rike van Veen (zorgbemiddelaar).

Hieronder ziet u enkele foto’s van een zogeheten “corridorappartement” (de voordeur komt uit op een gang met aan beide zijden appartementen). Dit appartement heeft in totaal een oppervlak van 55 m2. Het heeft een afgescheiden slaapruimte en een badkamer/wc. Er zijn corridorappartementen met of zonder balkonnetje.

Hieronder ziet u enkele foto’s van een zogeheten “galerij-appartement” (de voordeur komt uit op een buitengalerij). Dit appartement heeft in totaal een oppervlak van 55 m2. Het heeft een afgescheiden slaapruimte en een badkamer/wc. Er zijn corridorappartementen met of zonder balkonnetje.

Hieronder ziet u enkele foto’s van een zogeheten “PG-appartement” (op de gesloten afdeling “De Hof”). Dit appartement heeft in totaal een oppervlak van 30 m2. Het heeft geen afgescheiden slaapruimte maar wel een relatief grote badkamer/wc met extra brede deur; een tillift kan er gemakkelijk naar binnen.