Uitgangspunten:

  • Professionele inbreng en aansturing m.b.v. een vaste overlegstructuur, passend bij de visie en op basis van het Rijnlandse gedachtengoed.
  • Werken volgens de Governance code.
  • Gestructureerd overleg met diverse gremia.
  • De verdere professionalisering van de diverse commissies en de bevordering van de samenhang.

Nader uitgewerkt:

Eigenaarschap 

Aqua Viva heeft een begin gemaakt met de omvorming van haar organisatie door middel van het coachingstraject succesvolle teams, waarvan de kernelementen zijn gebaseerd op een hoge mate van eigenaarschap bij de professionals. Dit is onlosmakelijk verbonden met het uitgangspunt om de bewoner zo veel mogelijk de regie te geven over zijn leven. De zorgteams ontwikkelen zich langzaam naar teams die met een hoge mate van eigenaarschap zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De organisatie kent een platte structuur met één directeur en daaronder verschillende teamcoaches. Met name binnen de dienst Zorg en Welzijn, zijn veel onderwerpen toebedeeld aan aandachtsvelders, die zich ook verantwoordelijk voelen voor het betreffende thema.  De directie  is betrokken bij wat er in de organisatie gebeurt binnen de teams, bij behandelaren, activiteitenbegeleiders, maar ook binnen andere organisatie onderdelen. Regelmatig loopt directie mee met activiteiten.

 

Governance code

De stichting heeft per 1 jan. 2020 nieuwe statuten. Daarin is er veel aandacht voor een goed functionerende Raad van Toezicht, die kritisch en onafhankelijk naar het beleid en de uitvoering daarvan kijkt. De cliëntenraad heeft één lid (bindend) voorgedragen.

Bestuur en (éénhoofdige) directie van Aqua Viva (SJB) werken aan een heldere taakverdeling (inrichting, bevoegdheden) en werkwijze (o.a. overlegfrequentie). De inrichting en het functioneren van de financiële commissie krijgt ook de nodige aandacht. Aqua Viva voldoet aan de uitgangspunten van de vigerende governance code voor de zorg.

 

Commissies

In de jaarplannen voor 2020 is een nieuwe overlegstructuur geschetst. We vergaderen minder, maar effectiever  (koersteam, ondersteunende diensten e.d.).

Binnen Aqua Viva zijn verder diverse commissies actief. Relevant in dit kader zijn de MIB/MIM commissie, activiteitencommissie, Arbocommissie (= MT), BOPZ-commissie. Als belangrijk uitgangspunt hanteren we daar bij de vragen: doen we de goede dingen, doen we de dingen goed en zijn ze passend bij het Rijnlandse gedachtengoed?

 

De rol van de OR

De ondernemingsraad is als wettelijk vastgelegd inspraakorgaan voor de medewerkers een garantie voor medezeggenschap  en een onontbeerlijk instrument bij het articuleren van ideeën, kritische noten en vragen. Directie en bestuur hebben ieder op een eigen frequentie overleg met de OR. Aqua Viva betrekt de OR in (de ontwikkeling van) haar beleidsvoornemens; de OR is een belangrijke sparringpartner voor directie bij ontwikkeling en uitvoer van beleid.