Uitgangspunten:

  • Het verzamelen van de ervaringen van onze bewoners.
  • Het hebben van een goed kwaliteitssysteem en de toetsing (audits).
  • Deel uitmaken van een lerend netwerk.
  • Het uitvoeren van een prospectieve risico inventarisatie.

Nader uitgewerkt:

 

Het verzamelen van de ervaringen van onze bewoners

Aqua Viva vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de ervaringen van cliënten. Dit gebeurt op verschillende manieren. Gewoon, door tijdens de dag of avond te vragen: “hoe gaat het met u, hoe vindt u het?” Maar ook door goed te observeren, te praten met familie en naasten en ervaringen te delen. De rol van de bewonersraad en de familieavonden zijn daarin van belang.

In 2017 hebben we de bewoners en/of hun vertegenwoordigers een vragenlijst voor gelegd om de verleende zorg en dienstverlening te evalueren. Een belangrijke vraag die de bewoners wordt gesteld is: “In welke mate zou u de afdeling bij uw vrienden en familie aanbevelen?”. Deze NPS score was in 2017 een 8,2.

In 2019 wordt een nieuwe Cliënt tevredenheidsmeting uitgevoerd.

In 2018 zijn er geen waarderingen geplaatst op Zorgkaart Nederland.

Het hebben van een goed kwaliteitssysteem en de toetsing

Ons kwaliteitssysteem was ingericht volgens de vereisten van de HKZ. In december 2017 hebben we besloten de HKZ certificering los te laten (1 april 2018 loopt de geldigheid af). In de plaats van het HKZ systeem komt een nieuw, minder omvangrijk, maar effectiever kwaliteitsmanagementsysteem. Daarin is opgenomen wanneer er welke audits worden afgenomen, door wie en op welke wijze we met de rapportage omgaan. Medio 2019 is gestart met een verbeterplan Kwaliteit met daarin expliciet aandacht voor een aantal relevante thema’s (o.a. methodisch werken / communicatie en overlegvormen). We ontwikkelen eveneens samen met onze behandelaren indicatoren die ons direct laten zien hoe de situatie rond de zorg is. Jaarplannen (met daarin doelstellingen) zijn erg belangrijk: ze zijn richtlijn voor het werken aan kwaliteit. Van groot belang is het meldsysteem van (bijna)incidenten, waarbij een commissie (MIB/MIM) de incidentmeldingen verzamelt en interpreteert, regelmatig evalueert en advies geeft aan MT en de directie. Interne en externe audits (vanuit ons lerend netwerk) verschaffen informatie die omgezet kan worden in verbeteracties.

 

Deel uitmaken van een lerend netwerk en bezoeken van andere organisaties

Lerend netwerk

In 2018 is in het kader van het lerend netwerk besloten om personeel van de aangesloten drie zorg verlenende instellingen de gelegenheid te bieden om “bij elkaar in de keuken te kijken”. Dit kan gaan om een “hoe doe jij dat?“ maar kan ook gaan om een kennismaking met disciplines binnen de zorg die de eigen organisatie niet biedt. In 2019 zullen uitwisselingen worden gepland en uitgevoerd. Het is nu al zo dat medewerkers van Aqua Viva betrokken zijn bij en deelnemen aan de M&M commissie van Kalorama. Ook op het gebied van medicatieveiligheid zijn de betrekkingen nauw. Verder kan op het onderwerp hygiëne, infectiepreventie en antibioticaresistentie gezamenlijk opgetrokken en geleerd worden, temeer daar behandelaren (waaronder artsen) van Kalorama ook werkzaam zijn op Aqua Viva.

Ook is besloten om in de loop van 2019 de voorbereidingen te starten om een gezamenlijk symposium te organiseren. Een onderwerp hiervoor kan zijn: PG-zorg, dementie. Een voorschot hierop nam Aqua Viva al in augustus 2018 door zelf een informatie avond te organiseren over dementie.

 

Prospectieve risico inventarisatie

AVG/privacy

In november 2018 is de actuele status van maatregelen en documentatie m.b.t. AVG/privacy doorgenomen door een externe partij beoordeeld. De bedrijfsprocessen waar met persoonsgegevens wordt gewerkt en de bewustwording bij het personeel in de omgang met (bijzondere) persoonsgegevens werden besproken. De externe partij constateerde een hoge mate van bewustzijn in de organisatie t.o.v. privacy. Zo is een Plan van Aanpak opgesteld, dat ook op bestuursniveau is besproken. Verder is in kaart gebracht waar met welke gegevens wordt gewerkt, wie verantwoordelijk is, welke risico’s er kunnen optreden en wat de schade zou kunnen zijn.

Voor 2019 zal een volwassenheidsmeting worden voorbereid, een privacyverklaring wordt opgesteld, een datalek-protocol wordt geformuleerd, een handboek AVG/privacy wordt aangelegd.

Roosterpakket

In 2018 is het besluit genomen om over te stappen naar een roosterpakket dat aansluit bij de ontwikkeling in de organisatie om méér verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de teams in de lijnorganisatie te leggen. In de eerste helft van 2019 is dit systeem geïmplementeerd en per 1 juli in gebruik.

Nieuw ECD (ONS van Nedap) 

Ook werd in 2018 besloten om het oude ECD (Plancare) te vervangen door ONS (Nedap). Diverse audits (intern en extern) wezen in het verleden uit dat het oude systeem een optimale inzet ervan onvoldoende kon faciliteren. Bedieningsgemak en gebruiksvriendelijkheid en ‘proven technology’ elders hebben een rol gespeeld bij de keuze voor dit systeem. Bovendien hoeft het systeem niet meer te draaien op onze eigen servers maar draait het in de cloud; voor een kleine organisatie als Aqua Viva heeft dat veel voordelen. Implementatie vindt plaats gedurende de eerste drie kwartalen van het jaar; vanaf 1 oktober wordt er mee gewerkt.

Apotheek

Vanwege de onvrede over de performance van de oude apotheek (te veel incidentmeldingen m.b.t. medicatie vonden hun oorzaak bij die apotheek) en de komst van de Zuiderapotheek in het gezondheidscentrum gelegen in hetzelfde gebouw als Aqua Viva is besloten met die laatste apotheek een contract af te sluiten. De samenwerking verloopt uitstekend en voor beide partijen naar tevredenheid.

Tandarts/mondzorg ouderen

Op het gebied van de mondzorg zijn in 2019 afspraken gemaakt met Gerident als leverancier van mondzorg binnen Aqua Viva. Door de groei van de organisatie was het niet meer wenselijk de mondzorg afhankelijk te laten zijn van één tandarts. Met Gerident is de afspraak gemaakt om jaarlijks ook een audit uit te voeren.