Uitgangspunten:

  • Het verzamelen van de ervaringen van onze bewoners.
  • Het hebben van een goed kwaliteitssysteem en de toetsing (audits).
  • Deel uitmaken van een lerend netwerk.
  • Het uitvoeren van een prospectieve risico inventarisatie.

 

Nader uitgewerkt

 

Het verzamelen van de ervaringen van onze bewoners

Aqua Viva vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de ervaringen van cliënten. Dit gebeurt op verschillende manieren. Gewoon, door tijdens de dag of avond te vragen: “hoe gaat het met u, hoe vindt u het?” Maar ook door goed te observeren, te praten met familie en naasten en ervaringen te delen. De rol van de cliëntenraad en de familieavonden zijn daarin van belang.

In 2017 hebben we de bewoners en/of hun vertegenwoordigers een vragenlijst voor gelegd om de verleende zorg en dienstverlening te evalueren. Een belangrijke vraag die de bewoners wordt gesteld is: “In welke mate zou u de afdeling bij uw vrienden en familie aanbevelen?”. Deze NPS score was in 2017 een 8,2. We willen in 2020 een nieuwe enquête houden en zullen dat samen met Novicare (levert behandeldiensten) doen.

In 2019 zijn er twee waarderingen geplaatst op Zorgkaart Nederland, in 2020 tot nu toe vijf.

 

Het hebben van een goed kwaliteitssysteem en de toetsing

In ons kwaliteitsmanagementsysteem is opgenomen wanneer er welke audits worden afgenomen, door wie en op welke wijze we met de rapportage omgaan. Medio 2019 is gestart met een verbeterplan Kwaliteit met daarin expliciet aandacht voor een aantal relevante thema’s (o.a. methodisch werken / communicatie en overlegvormen). We ontwikkelen eveneens samen met onze behandelaren indicatoren die ons direct laten zien hoe de situatie rond de zorg is. Jaarplannen (met daarin doelstellingen) zijn erg belangrijk: ze zijn richtlijn voor het werken aan kwaliteit. Van groot belang is het meldsysteem van (bijna)incidenten, waarbij een commissie (MIB/MIM) de incidentmeldingen verzamelt en interpreteert, regelmatig evalueert en advies geeft aan MT en de directie. Interne en externe audits (vanuit ons lerend netwerk) verschaffen informatie die omgezet kan worden in verbeteracties.

 

Deel uitmaken van een lerend netwerk en bezoeken van andere organisaties

Lerend netwerk

In 2018 is in het kader van het lerend netwerk besloten om personeel van de aangesloten drie zorg verlenende instellingen de gelegenheid te bieden om “bij elkaar in de keuken te kijken”. Dit kan gaan om een “hoe doe jij dat?“ maar kan ook gaan om een kennismaking met disciplines binnen de zorg die de eigen organisatie niet biedt. Ook op het gebied van medicatieveiligheid zijn de betrekkingen nauw. Verder kan op het onderwerp hygiëne, infectiepreventie en antibioticaresistentie gezamenlijk opgetrokken en geleerd worden. Ook is besloten om in voorbereidingen te starten om een gezamenlijk symposium te organiseren. Een onderwerp hiervoor kan zijn: PG-zorg, dementie.

Helaas zijn de genoemde voornemens nog niet gerealiseerd. Door meerdere personeelswisselingen (kwaliteitsmedewerkers) bij twee van de drie partners lieten slagkracht en continuïteit van het netwerk in 2019 een flinke veer. In 2020 gooide Covid-19 nogal wat roet in het eten: van bijeenkomsten kon en mocht geen sprake zijn.

 

Prospectieve risico inventarisatie

AVG/privacy

De bedrijfsprocessen waar met persoonsgegevens wordt gewerkt en de bewustwording bij het personeel in de omgang met (bijzondere) persoonsgegevens bleef in 2019 aandacht houden. Voortdurend wordt in kaart gebracht waar met welke gegevens wordt gewerkt, wie verantwoordelijk is, welke risico’s er kunnen optreden en wat de schade zou kunnen zijn.

In 2020 wordt een volwassenheidsmeting voorbereid, een privacyverklaring is opgesteld, een datalek-protocol wordt geformuleerd, een handboek AVG/privacy krijgt vorm.

 

Planner

Sinds maart 2020 is een professionele planner met haar taak begonnen. Zij roostert niet alleen, maar zorgt voor de juiste inzet van personeel (goede mix van niveaus), die is afgestemd op de zorgvraag binnen de verschillende afdelingen van het verpleeghuis.

 

Apotheek

Met de Zuiderapotheek (gevestigd in het gezondheidscentrum en gelegen in hetzelfde gebouw als Aqua Viva) werd in 2019 een leveringscontract afgesloten. De samenwerking verloopt uitstekend en voor beide partijen naar tevredenheid.

 

Tandarts/mondzorg ouderen

Op het gebied van de mondzorg gelden afspraken met Gerident als leverancier van mondzorg binnen Aqua Viva. Door de groei van de organisatie was het niet meer wenselijk de mondzorg afhankelijk te laten zijn van één tandarts. Met Gerident is de afspraak gemaakt om jaarlijks ook een audit uit te voeren.