Stichting Jan Berchmans

De stichting is in 1997 opgericht door het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten).

Doelstelling:
De stichting heeft als doel de “verzorging, en/of (PG) verpleging van verzorgings- en/of verpleging behoevende rooms-katholieke religieuzen en leden van de seculiere clerus, alsmede het verrichten van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in verband staat en/of daar mee samenhangt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.” Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor anderen. Door de teruglopende aantallen religieuzen is het aandeel leken de laatste jaren sterk gegroeid. Momenteel is pakweg twee derde van onze bewoners leek en worden we steeds meer een regulier verpleeghuis, maar dan wel met een speciaal plekje voor de ‘oude doelgroep’. Dat geeft ons huis een bijzonder karakter.

Bestuur:
De stichting wordt bestuurd door het Bestuur.
De dagelijkse leiding is in handen van de directie. Directeur is mw. P. Elevelt.
De Raad van Toezicht oefent de wettelijke controle uit en functioneert als adviseur en klankbord voor het Bestuur en de directie.
In de organisatie zijn een bewonersraad en een ondernemingsraad (vertegenwoordiging medewerk(st)ers) conform de wettelijke regelingen actief.

Het Bestuur wordt gevormd door:

  • Mw. M. Nicolasen (voorzitter)
  • Tj. Jansen SJ (secretaris)
  • J. H. M. P. Reinen (penningmeester)

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • M. Desmet SJ (voorzitter)
  • J. R. T. M. Peters SJ (lid)
  • A. Speckens (lid)
  • M. Meijer (lid)
  • M. van den Heuvel (lid)

De RvT heeft zijn visie op toezichthouden vastgelegd  →  079 Toezichtsvisie Stichting Jan Berchmans 14 september 2022 (def.)

Stichting Jan Berchmans (SJB) en Communauteit SJ:

SJB kent o.a. intramuraal geïndiceerde bewoners (PG, verpleging en verzorging) en biedt tevens zorg aan extramuraal geïndiceerden. Daarnaast zijn er bewoners die niet geïndiceerd zijn. Dit zijn meestal leden van de communauteit SJ, een aantal is niet-SJ.

Belangrijke inspraakorganen zijn de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad fungeert conform de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg. Leden van deze raad zijn:

pt. F. Kuster SSS (Fons, vz.)        Mw. E. Zuure (Ellen, lid)

mw. K. van Kouwen (Karin, lid)     pt. B. ten Berge SJ (Bert, lid)

            

  • mw. A. Bitter (lid)

De cliëntenraad is te bereiken via mailadres: secretaris@aquaviva.nl (of: bewonersraad@aquaviva.nl)

Contact (vragen/suggesties) met de cliëntenraad? stuur een mail naar: secretaris@aquaviva.nl

Kwaliteitsverslag 2021

Aqua Viva kent een jaarlijks Kwaliteitsverslag, waarin terug te lezen is wat we in 2021 hebben gerealiseerd op het gebied van werken aan goede en veilige zorg. Dit verslag komt voort uit het ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’, dat o.a. de verplichting kent verantwoording af te leggen over de manier van zorg verlenen. U kunt het verslag hier lezen →  Kwaliteitsverslag Aqua Viva 2021

Jaarrekening

De jaarrekening van stichting Jan Berchmans over 2022 is vastgesteld en gedeponeerd en ook hier Jaarrekening Stichting Jan Berchmans 2022 definitief W.G. in te zien. Aqua Viva (stichting Jan Berchmans) is een geregistreerde ANBI-instelling, vandaar dit standaardformulier i.v.m. publicatieplicht: anbi-format-655-zorginstellng-2022

Gegevens m.b.t. personeel (verslagjaar 2022)

Binnen het verpleeg- en verzorgingshuis “Jan Berchmans/Aqua Viva” (geëxploiteerd door de stichting Jan Berchmans) valt het formatiebeleid onder (eind)verantwoordelijkheid van de bestuursvoorzitter en de directeur.
Samen begroten zij in overleg met de zorg- en facilitair teamleiders het aantal medewerkers resp. contracturen dat nodig is om goede zorgverlening en de continuïteit daarvan te garanderen.

Uitgangspunt bij de becijfering van het aantal medewerkers dat per dienst of afdeling werkt is het aantal bewoners van het huis en de productieafspraken (als afgeleide daarvan) met het Zorgkantoor en de daaraan gekoppelde budgetten.
Onze doelgroep, waaronder een (steeds kleiner) aantal RK religieuzen m/v  en wereldheren, vraagt om een specifieke vorm van zorg: niet zozeer zorginhoudelijk, maar vooral m.b.t. de ambiance, bejegening en beleving eromheen. Ons personeel is daarop ingesteld en nieuwelingen worden daarin gevormd. Nieuw personeel wordt geselecteerd op kundigheid, maar ook op de mate waarin men bereid is respect op te brengen voor de cultuur en gewoonten van onze bewoners.

Personeel in loondienst stichting Jan Berchmans Aantal personen Aantal fte
Aantal Wlz-patiëntgebonden personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantal personen (a) en fte (b) 75 personen (a) 47 fte (b)
Aantal Zvw-patiëntgebonden personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantal personen (c) en fte (d)   0 personen (c)  0 fte (d)
Aantal niet-patiëntgebonden (overige) personeelsleden per einde verslagjaar in aantal personen (e) en fte (f) 35 personen (e) 18 fte (f)
Totaal aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantallen personen (a+c+e) en aantallen fte’s (b+d+f) 110 personen (a+c+e) 65 fte (b+d+f)