Stichting Jan Berchmans

De stichting is in 1997 opgericht door het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten).

Doelstelling:
De stichting heeft als doel de verzorging, en/of (PG) verpleging van verzorgings- en/of verpleging behoevende rooms-katholieke religieuzen en leden van de seculiere clerus, alsmede het verrichten van al hetgeen hiermede in de ruimste zin genomen in verband staat en/of daar mee samenhangt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur:
De stichting wordt bestuurd door het Bestuur.
De dagelijkse leiding is in handen van de directie. Directeur is mw. P. Elevelt.
De Raad van Toezicht oefent de wettelijke controle uit en functioneert als adviseur en klankbord voor het Bestuur en de directie.
In de organisatie zijn een bewonersraad en een ondernemingsraad (vertegenwoordiging medewerk(st)ers) conform de wettelijke regelingen actief.

Het Bestuur wordt gevormd door:

 • Mw. M. Nicolasen (voorzitter)
 • Tj. Jansen SJ (secretaris)
 • J. H. M. P. Reinen (penningmeester)

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

 • M. Desmet SJ (voorzitter)
 • J. R. T. M. Peters SJ (lid)
 • A. Speckens (lid)
 • M. Meijer (lid)
 • M. van den Heuvel (lid)

Stichting Jan Berchmans (SJB) en Communauteit SJ:
SJB kent o.a. intramuraal geïndiceerde bewoners (PG, verpleging en verzorging) en biedt tevens zorg aan extramuraal geïndiceerden. Daarnaast zijn er bewoners die niet geïndiceerd zijn. Dit zijn meestal leden van de communauteit SJ, een aantal is niet-SJ.

Belangrijke inspraakorganen zijn de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad fungeert conform de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg. Leden van deze raad zijn:

 • vacature (vz.)
 • pt. A. Bakels SJ (lid)
 • pt. B. ten Berge SJ (lid)
 • pt. F. Kuster SSS (lid)

De cliëntenraad is te bereiken via mailadres: bewonersraad@aquaviva.nl

Jaarrekening

De jaarrekening van stichting Jan Berchmans over 2019 is vastgesteld en gedeponeerd en ook hier Jaarrekening 2019 met accountantsverklaring  in te zien.

Gegevens m.b.t. personeel (verslagjaar 2019)

Binnen het verpleeg- en verzorgingshuis “Jan Berchmans/Aqua Viva” (geëxploiteerd door de stichting Jan Berchmans) valt het formatiebeleid onder (eind)verantwoordelijkheid van de directeur.
Hij begroot in overleg met de zorg- en facilitair managers het aantal medewerkers resp. contracturen dat nodig is om goede zorgverlening en de continuïteit daarvan te garanderen.

Uitgangspunt bij de becijfering van het aantal medewerkers dat per dienst of afdeling werkt is het aantal bewoners van het huis en de productieafspraken (als afgeleide daarvan) met het Zorgkantoor en de daaraan gekoppelde budgetten.
Onze doelgroep, waaronder een (steeds kleiner) aantal RK religieuzen m/v  en wereldheren, vraagt om een specifieke vorm van zorg: niet zozeer zorginhoudelijk, maar vooral m.b.t. de ambiance, bejegening en beleving eromheen. Ons personeel is daarop ingesteld en nieuwelingen worden daarin gevormd. Nieuw personeel wordt geselecteerd op kundigheid, maar ook op de mate waarin men bereid is respect op te brengen voor de cultuur en gewoonten van onze bewoners.

Personeel in loondienst stichting Jan Berchmans Aantal personen Aantal fte
Aantal Wlz-patiëntgebonden personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantal personen (a) en fte (b) 67 personen (a) 47 fte (b)
Aantal Zvw-patiëntgebonden personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantal personen (c) en fte (d)   0 personen (c)  0 fte (d)
Aantal niet-patiëntgebonden (overige) personeelsleden per einde verslagjaar in aantal personen (e) en fte (f) 25 personen (e) 13 fte (f)
Totaal aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantallen personen (a+c+e) en aantallen fte’s (b+d+f) 92 personen (a+c+e) 60 fte (b+d+f)