Uitgangspunten:

 • De personeelssamenstelling is zodanig dat het tegemoet komt aan de wensen en behoeften van onze bewoners.
 • Voldoende medewerkers, gebaseerd op de juiste mix tussen de aard van de te verlenen zorg en de noodzakelijke samenstelling.
 • Vakbekwame medewerkers en ruimte voor leren en ontwikkelen.
 • Ruimte voor het uiten van klachten.
 • Tevreden medewerkers en een veilige werkplek.

 

Nader uitgewerkt:

 

Voldoende medewerkers

De personeelssamenstelling binnen Aqua Viva is geen statisch gegeven. Het efficiënt omgaan met en inzetten van de benodigde, beschikbare en bevoegde medewerkers vereist een proactief organiseren. Op deze manier kunnen wij tegemoet komen aan de wensen en behoeften van onze bewoners.

Voor voldoende medewerkers hebben we binnen Aqua Viva het volgende georganiseerd, gerealiseerd:

 • Bij intensieve zorgmomenten zoals het opstaan, eten en naar bed gaan zijn er minimaal twee maar vaak meer zorgverleners beschikbaar.
 • In de nacht is er voor zowel de PG afdeling als de afdeling somatiek één zorgverlener beschikbaar.
 • De dienstdoende zorgverlener kan altijd de hulp inroepen van een verpleegkundige achterwacht.
 • De 24/7 oproepbaarheid van de specialisten ouderengeneeskundigen is vastgelegd in de afspraken met Novicare.
 • Er is een bekwaamheidsregister aangelegd;
 • De aanwezigheid van activiteitenbegeleiders, paramedici, zorgmedewerkers en vrijwilligers.
 • Er is een actief Verzuimbeleid.
 • Door krapte op de arbeidsmarkt aan verzorgenden en verpleegkundigen zijn in 2019 opnieuw extra wervings- en opleidingsinspanningen ondernomen: op de website, facebook, dag- en huis-aan-huisbladen. In december was er weer de “open dag” of “wervingsmiddag” in kerstsfeer. Hierop kwam een behoorlijk aantal belangstellenden af, waarvan een aantal uiteindelijk bij ons in dienst kwam.
 • We hebben een premie uitgeloofd aan medewerkers die nieuwe collega’s weten aan te brengen.
 • Een zevental ‘Helpenden plus’ werd opgeleid: zij mogen een aantal zorghandelingen verrichten, waardoor onze niveaus 3 (verzorgenden) ontlast worden.
 • a.v. een toenemende vraag naar zorg voor dementerenden is de scholing “omgaan met dementie” georganiseerd;
 • Aqua Viva is bezig met voorbereidingen voor scholing d.m.v. e-learning om als zorgverlener bevoegd te blijven.
 • Gedwongen door de ongunstige arbeidsmarkt moeten we verhoudingsgewijs veel zzp’ers inzetten. We hebben daarover met diverse bureaus afspraken gemaakt.

 

Planner

Sinds maart 2020 is een professionele planner met haar taak begonnen. Zij roostert niet alleen, maar zorgt voor de juiste inzet van personeel (goede mix van niveaus), die is afgestemd op de zorgvraag binnen de verschillende afdelingen van het verpleeghuis.

 

Vakbekwaamheid

In 2019 was de focus van scholing net als in 2018 gericht op de ontwikkeling van de teams. Er is begonnen met de uitvoering van een kwaliteitsplan zorg met specifieke aandacht voor omgevingszorg / belevingsgerichte zorg en de uitgangspunten van positieve gezondheid. Ons opleidingsplan is vooral gericht op het bekwaam houden van onze medewerkers én de voorbereidingen om méér kennis op te gaan doen met het werken met dementerende ouderen.

Voor vakbekwame medewerkers met ruimte voor leren en ontwikkelen hebben wij het volgende georganiseerd, gerealiseerd:

 • Scholing aan zorgmedewerkers. De scholingen zijn afgestemd op de niveaus van de deelnemers. Hierbij is aandacht voor de verplichte onderwerpen zoals de voorbehouden en risicovolle handelingen, til- en transferinstructies.
 • Zelf organiseren we BHV en ECD scholingen. Maar ook voor onderwerpen zoals mondzorg, decubitus, eten en slikken is aandacht.
 • Aqua Viva hanteert de Vilans protocollen.
 • Er is een kwaliteitsverpleegkundige in huis en er zijn aandachtsvelders voor onder andere medicatie, hygiëne en infectiepreventie, decubitus en mondzorg beschikbaar.
 • Het houden van teamevaluaties en coachingsbijeenkomsten. In 2019 heeft het zorgteam meerdere teamevaluaties gehouden. Met ondersteuning van een coach zijn team- dan wel individuele ontwikkelpunten geïnventariseerd en besproken.
 • De ruimte voor de teams om bij andere organisaties te gaan kijken is in het kader van het lerend netwerk voorhanden. Daar wordt nog geen actief gebruik van gemaakt.
 • De Interne en externe audits leveren relevante verbeterpunten op.

 

Tevreden medewerkers en een veilige werkplek

De resultaten van de laatste medewerkers tevredenheidsmeting zijn in 2019 omgezet in de nodige acties; De belangrijkste verbeterpunten waaraan gewerkt werd zijn gekoppeld aan goed naar elkaar luisteren, goed met elkaar spreken en elkaar ook en vooral serieus nemen.

Er is nu een nieuwbief die wekelijks aan alle medewerkers wordt gezonden en waarin men op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen.

Op de website is een afgeschermd deel (“intranet”) toegankelijk voor medewerkers, waar zij (ook thuis) nieuws kunnen vergaren, protocollen kunnen nalezen, instructies voor de diverse applicaties kunnen bestuderen etc.  Ook de OR heeft op deze site een eigen ruimte.

 

Vertrouwenspersoon

Aqua Viva heeft een medewerkersvertrouwenspersonen. Als onafhankelijke gesprekspartner denkt de medewerkersvertrouwenspersoon mee, adviseert en geeft zo nodig ondersteuning bij vervolgstappen. In 2019 hebben medewerkers 2 maal contact opgenomen met de vertrouwenspersoon.