Uitgangspunten:

 • De personeelssamenstelling is zodanig dat het tegemoet komt aan de wensen en behoeften van onze bewoners.
 • Voldoende medewerkers, gebaseerd op de juiste mix tussen de aard van de te verlenen zorg en de noodzakelijke samenstelling.
 • Vakbekwame medewerkers en ruimte voor leren en ontwikkelen.
 • Ruimte voor het uiten van klachten.
 • Tevreden medewerkers en een veilige werkplek.

Nader uitgewerkt:

Voldoende medewerkers

De personeelssamenstelling binnen Aqua Viva is geen statisch gegeven. Het efficiënt omgaan met en inzetten van de benodigde, beschikbare en bevoegde medewerkers vereist een proactief organiseren. Op deze manier kunnen wij tegemoet komen aan de wensen en behoeften van onze bewoners.

Voor voldoende medewerkers hebben we binnen Aqua Viva het volgende georganiseerd, gerealiseerd:

 • Bij intensieve zorgmomenten zoals het opstaan, eten en naar bed gaan zijn er minimaal twee maar vaak meer zorgverleners beschikbaar.
 • In de nacht is er voor zowel de PG afdeling als de afdeling somatiek één zorgverlener beschikbaar.
 • De dienstdoende zorgverlener kan altijd de hulp inroepen van een verpleegkundige achterwacht. Vanaf medio 2018 is 24/7 iemand aanwezig die bevoegd en bekwaam is voor het uitvoeren van alle risicovolle en voorbehouden handelingen.
 • De 24/7 oproepbaarheid van de specialisten ouderengeneeskundigen is vastgelegd in de afspraken met Kalorama.
 • Er is een bekwaamheidsregister aangelegd;
 • De aanwezigheid van activiteitenbegeleiders, paramedici, zorgmedewerkers en vrijwilligers.
 • Er is een actief Verzuimbeleid.
 • Door krapte op de arbeidsmarkt aan verzorgenden en verpleegkundigen zijn in 2018 extra wervings- en opleidingsinspanningen ondernomen: website, facebook, dag- en huis-aan-huisbladen. Deze inspanningen zullen in 2019 verder worden uitgebouwd en geconcretiseerd.
 • Eind 2018 is het besluit genomen om te gaan werken met gastvrijheidsmedewerkers; 7 dagen in de week is er gedurende de belangrijkste momenten iemand aanwezig in de huiskamer.

In 2018 is de focus van scholing vooral gericht op de ontwikkeling van de teams. Er is een aanzet gemaakt naar een kwaliteitsplan zorg met specifieke aandacht voor omgevingszorg / belevingsgerichte zorg en de uitgangspunten van positieve gezondheid. Ons opleidingsplan is vooral gericht op het bekwaam houden van onze medewerkers én de voorbereidingen om méér kennis op te gaan doen met het werken met dementerende ouderen.

Voor vakbekwame medewerkers met ruimte voor leren en ontwikkelen hebben wij het volgende georganiseerd, gerealiseerd:

 • Scholing aan zorgmedewerkers. We maken gebruik van een scholingsprogramma van Kalorama, medewerkers zijn verplicht hieraan deel te nemen. t.b.v. het bekwaamheidsregister. De scholingen zijn afgestemd op de niveaus van de deelnemers. Hierbij is aandacht voor de verplichte onderwerpen zoals de voorbehouden en risicovolle handelingen, til- en transferinstructies.
 • Zelf organiseren we BHV en ECD scholingen. Maar ook voor onderwerpen zoals mondzorg, decubitus, eten en slikken is aandacht.
 • Aqua Viva hanteert de Vilans protocollen.
 • Er is een kwaliteitsverpleegkundige in huis en er zijn aandachtsvelders voor onder andere medicatie, hygiëne en infectiepreventie, decubitus en mondzorg beschikbaar.
 • Het houden van teamevaluaties en coachingsbijeenkomsten. In 2018 heeft het zorgteam meerdere teamevaluaties gehouden. Met ondersteuning van een coach zijn team- dan wel individuele ontwikkelpunten geïnventariseerd en besproken.
 • De ruimte voor de teams om bij andere organisaties te gaan kijken is in het kader van het lerend netwerk voorhanden. Daar wordt nog geen actief gebruik van gemaakt.
 • De Interne en externe audits leveren relevante verbeterpunten op.

Tevreden medewerkers en een veilige werkplek

Eind 2018 is opnieuw een medewerkerstevredenheid onderzoek gehouden. De resultaten daarvan zijn in 2019 omgezet in de nodige acties; duidelijk werd dat de verhuizing naar de nieuwe locatie einde 2016 en alle veranderingen die daarmee samenhingen veel impact heeft gehad op het welbevinden van de medewerkers. De belangrijkste verbeterpunten waaraan gewerkt wordt zijn gekoppeld aan goed naar elkaar luisteren, goed met elkaar spreken en elkaar ook en vooral serieus nemen.

Aqua Viva heeft een medewerkersvertrouwenspersonen. Als onafhankelijke gesprekspartner denkt de medewerkersvertrouwenspersoon mee, adviseert en geeft zo nodig ondersteuning bij vervolgstappen. In 2018 hebben medewerkers geen contact opgenomen de vertrouwenspersoon.

De klachtencommissie medewerkers (vertrouwenspersoon) van Aqua Viva heeft in 2018 eveneens geen klachten ontvangen.