Uitgangspunten

  • De unieke persoonlijkheid van een bewoner wordt snel na aankomst op Aqua Viva door onze medewerkers herkend en gekend en vertaald naar het individuele zorgplan. Zelfbeschikking, autonomie en fysieke en psychische integriteit zijn uitgangspunt.
  • De bewoner en/of contactpersoon hebben inzage in zijn/haar eigen dossier.
  • De informatie in het dossier van een bewoner is volledig en correct.
  • De bewoner wordt gehoord en kan klachten van welke aard dan ook kenbaar maken. De bewoner wordt daarin serieus genomen.

Nader toegelicht:

De bewoner staat centraal

De persoonlijke omstandigheden en specifieke zorgvraag van een bewoner zijn bepalend voor de inrichting van diens zorg- of cliëntplan. Bij de komst van een nieuwe bewoner krijgt deze een contactverzorgende toegewezen en vinden gesprekken plaats met de bewoner en/of contactpersoon over de wensen, behoeften en doelen. Zo heeft iedere bewoner binnen 24 uur een zorgplan. De contactverzorgende is verantwoordelijk voor het opstellen van dit plan. Contactverzorgenden zijn minimaal als niveau 3 zorgmedewerker opgeleid.

Achtergrond / levensloop van de bewoner wordt in kaart gebracht. Daarvoor is een format ontwikkeld dat door de familie samen met de bewoner kan worden ingevuld. Dit is ook van belang voor de invulling van het persoonlijke activiteitenprogramma, maar ook om zicht te krijgen op de wijze van bejegening, wensen en behoeften. Voor bewoners die vallen onder de WLZ is er 2 x per jaar een MDO. De bewoner staat centraal.

Inzage in eigen dossier

Aqua Viva werkt met een ECD. In de loop van 2019 wordt overgestapt naar ONS. In het voorjaar van 2020 zal gebruik worden gemaakt van het cliëntportaal. Tot dan heeft iedere bewoner en/of diens wettelijke vertegenwoordiger de gelegenheid om het dossier in te zien. De bewoner blijft eigenaar van en beschikkingsbevoegd ten aanzien van zijn gegevens.

Informatie van de individuele bewoner

Aqua Viva vindt het belangrijk dat de informatie in het elektronisch cliënten dossier (ECD) volledig is, echter niet ruimer dan voor het uitvoeren van de zorgtaken van belang en toegestaan is. Het gaat in het ECD onder andere om de indicatie, de zorgbehoeften, de risico’s, de eventuele onvrijwillige zorg en de afspraken over de dagelijkse zorg. Alle gegevens die we nodig hebben voor de dagelijkse ondersteuning worden in het ECD vastgelegd. Zonder goede informatie kan er geen goede zorg geboden worden. Het ECD wordt jaarlijks getoetst op een aantal relevante onderwerpen.

Het horen van de bewoner en hun klachten

Aqua Viva is lid van de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN). Dit is een erkende externe en onafhankelijke beroepsinstantie voor zorg-gerelateerde klachten. Aqua Viva kent een interne klachtenregeling. Komt uit deze klachtenprocedure geen bevredigende oplossing voor de klacht, dan kan de klager de klacht indienen bij de SKGN (die is dan een soort beroepsinstantie).

Bij Aqua Viva is een cliëntvertrouwenspersoon aangesteld. In 2018 heeft hij geen zaken in behandeling genomen.

In 2018 is er géén melding van (een vermoeden van) cliëntmishandeling gemeld bij onze MIB/M commissie.