Uitgangspunten: 

  • De unieke persoonlijkheid van een bewoner wordt snel na aankomst op Aqua Viva door onze medewerkers herkend en gekend en vertaald naar het individuele zorgplan. Zelfbeschikking, autonomie en fysieke en psychische integriteit zijn uitgangspunt.
  • De bewoner en/of contactpersoon hebben inzage in zijn/haar eigen dossier.
  • De informatie in het dossier van een bewoner is volledig en correct.
  • De bewoner wordt gehoord en kan klachten van welke aard dan ook kenbaar maken. De bewoner wordt daarin serieus genomen.

Nader toegelicht:

De bewoner staat centraal

De persoonlijke omstandigheden en specifieke zorgvraag van een bewoner zijn bepalend voor de inrichting van diens zorg- of cliëntplan. Bij de komst van een nieuwe bewoner krijgt deze een contactverzorgende toegewezen en vinden gesprekken plaats met de bewoner en/of contactpersoon over de wensen, behoeften en doelen. Zo heeft iedere bewoner binnen 24 uur een zorgplan. De contactverzorgende is verantwoordelijk voor het opstellen van dit plan. Elke bewoner heeft een contactverzorgende, die het eerste aanspreekpunt is, toegewezen gekregen. De contactverzorgende is hiervoor opgeleid.

Aqua Viva werkt met de visie van de ‘Positieve gezondheid’, die uitgaat van wat mensen nog wel kunnen en niet zozeer vanuit beperkingen door ouderdom en/of ziekte.

Achtergrond / levensloop van de bewoner wordt in kaart gebracht. Daarvoor is een format ontwikkeld dat door de familie samen met de bewoner kan worden ingevuld. Dit is ook van belang voor de invulling van het persoonlijke activiteitenprogramma, maar ook om zicht te krijgen op de wijze van bejegening, wensen en behoeften. Voor bewoners die vallen onder de WLZ is er 2 x per jaar een MDO. De bewoner staat centraal.

Op de PG afdeling ‘de Hof’ wordt belevingsgericht gewerkt. Deze belevingsgerichte manier van werken, is ontwikkeld door sociaal geriater dr. Anneke van der Plaats. Zij ontwikkelde hiermee een visie op de invloed van de omgeving op mensen met dementie. Het zorgen voor een gunstige omgeving, zonder al te veel prikkels, vermindert de gedragsproblemen bij mensen met dementie. Dit biedt hen een prettiger leven met minder angst en meer houvast en dus veiligheid.

 

Behandelaren

Mei 2020 is een samenwerking met behandeldienst NoviCare gestart. Novicare levert de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeuten, de diëtist, een psycholoog etc.

 

Inzage in eigen dossier

Aqua Viva werkt met een ECD. We werken met het systeem “ONS” van de firma Nedap. Sinds het voorjaar van 2020 wordt gebruik gemaakt van het cliëntportaal (Carenzorgt). Familie krijgt inlogcode om te allen tijde inzage te kunnen hebben in (delen van) het dossier. De bewoner blijft eigenaar van en beschikkingsbevoegd ten aanzien van zijn gegevens.

 

Informatie van de individuele bewoner

Aqua Viva vindt het belangrijk dat de informatie in het elektronisch cliënten dossier (ECD) volledig is, echter niet ruimer dan voor het uitvoeren van de zorgtaken van belang en toegestaan is. Het gaat in het ECD onder andere om de indicatie, de zorgbehoeften, de risico’s, de eventuele onvrijwillige zorg en de afspraken over de dagelijkse zorg. Alle gegevens die we nodig hebben voor de dagelijkse ondersteuning worden in het ECD vastgelegd. Zonder goede informatie kan er geen goede zorg geboden worden. Het ECD wordt jaarlijks getoetst op een aantal relevante onderwerpen.

 

Decubitus  

Kreeg de inventarisatie van gegevens en denken over decubitus vroeger beleidsmatig aandacht door en tijdens het uitvoeren van de metingen in het kader van de LPZ, sinds een jaar of drie werken we sinds de invoering van het ECD veel meer cliëntgericht. Ieder zorgplan wordt opgesteld in samenhang met inventarisatie van prevalenties, waar decubitus er een van is.

In 2019 kwam decubitus bij 5 cliënten voor. In alle gevallen werd bij het werken aan oplossingen gebruik gemaakt van hulpmiddelen, zoals een antidecubitusmatras.

 

Continentie

Ook deze prevalentie kreeg per cliënt aandacht. Het in oktober in gebruik genomen nieuwe ECD (ONS) geeft nog meer gebruiksgemak bij het registreren van gegevens en het genereren van data; de indicatoren om de ontwikkelingen te kunnen meten moeten nog worden vastgelegd. Met de artsen hebben de zorgverleners niet alleen contact tijdens de visites, maar men communiceert ook via ONS.

Makers van het zorgplan hanteren aandachtspunten bij het gebruik van incontinentiemateriaal, indien dit nodig blijkt:

Men verdiept zich in het type incontinentie van de client en oriënteert zich op oorzaken en mogelijke oplossingen. Tips hieromtrent kan men vinden in: www.zorgvoorbeter.nl/Continentie.

 

Het horen van de bewoner en hun klachten

Bewoners van Aqua Viva kunnen wanneer zij een klacht hebben die niet intern kan worden opgelost, een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris (mw. J. Assink).

Aqua Viva is lid van de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN). Dit is een erkende externe en onafhankelijke beroepsinstantie voor zorg-gerelateerde klachten. Komt uit de klachtenprocedure geen bevredigende oplossing voor de klacht, dan kan de klager de klacht indienen bij de SKGN (die is dan een soort beroepsinstantie).

Bij Aqua Viva is een cliëntvertrouwenspersoon aangesteld.