Uitgangspunten:

  • Een goede basisveiligheid door 24 uurs aanwezigheid van (BHV geschoold) personeel, een individuele risicoanalyse en waar nodig acties. Ons huis is door toepassing van een elektronisch sleutelsysteem nagenoeg niet toegankelijk voor onbevoegden.
  • Medicatie veiligheid.
  • Het geven van vrijwillige zorg waar het kan, onvrijwillige zorg uitsluitend waar het nodig is in samenspraak met de bewoner (of diens vertegenwoordiger) en de BOPZ arts.
  • Het veilig kunnen melden van incidenten (MIB/M formulieren) en indien van toepassing uitvoeren van een Prisma onderzoek en melden bij de IGJ. De normen van de IGJ worden in acht genomen.
  • Een cultuur waarbinnen medewerkers en bewoners zich veilig voelen.

Nader uitgewerkt

Basisveiligheid

Binnen Aqua Viva werken alleen medewerkers die bevoegd én bekwaam zijn. Dat registreren we én dat kunnen we dan ook tijdig volgen. Er werken medewerkers op niveau 2, 3 en 4.

In onze samenwerking met o.a. Kalorama hebben we afspraken gemaakt over de inzet en ondersteuning op niveau 5.

Ons sluitsysteem is er op gericht om onbevoegden buiten de deur te houden. Er is cameratoezicht.

 

Medicatie veiligheid

Twee keer per jaar vinden interne audits plaats op het medicatieproces. Er worden algemene onderwerpen getoetst zoals de medicijnkar. Daarnaast worden verschillende thema’s getoetst zoals het sleutelbeheer, bewaren en toedienen van medicatie, melden van fouten, omgang met opiaten en insuline, medicatie in eigen beheer van de bewoner en de dubbele controle van risicovolle medicatie.

De audit gebeurt door een externe lead-auditor (afkomstig van de Zuiderapotheek) samen met de  aandachtsvelder medicatie, zodat directe terugkoppeling plaats vindt. Ook wordt dan aandacht geschonken aan de leerpunten uit de vorige audit.

Naast de interne audits vindt minimaal eenmaal per jaar een externe review plaats van het medicatiegebruik van alle bewoners door de specialist ouderengeneeskunde, apotheker en de teams.

In februari 2019 is Aqua Viva bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; met betrekking tot medicatieveiligheid wordt gerapporteerd dat Aqua Viva voldoet aan de door hen onderzochte thema’s (actueel overzicht / actuele toedieningslijst / juiste wijze van parafering).

Onvrijwillige zorg

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden in een register geregistreerd (BOPZ én WGBO). Twee keer per jaar wordt op de PG afdeling(en) de inzet van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen (inclusief psychofarmaca) geanalyseerd en besproken (met teams maar eveneens met directie). De analyse is een goed middel gebleken om nog meer stil te staan bij de vraag of de vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn, of het anders kan en wat hiervoor nodig is. Aqua Viva ziet de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen als een zwaar middel. Ons beleid is dan ook “niet toepassen, tenzij”. Als het niet anders kan, dan zo kort mogelijk inzetten. Ook wordt stilgestaan bij de voorgaande analyse en het gebruik van psychofarmaca. Het blijkt dat ‘praten over’ en ‘evalueren’ een goed middel is om bewust om te gaan met vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen. De voorbereidingen om de toekomstige wetgeving zorg en dwang te introduceren zijn genomen.

 

Het veilig melden van incidenten

Het registreren van incidenten is belangrijk voor het leren en verbeteren van de gemaakte fouten. De val-, medicatie- en onbegrepen gedrag incidenten worden in het ECD gemeld en bij de MIB/M commissie (Melding Incidenten Bewoners/Medewerkers), evenals geconstateerde vormen van Ouderenmishandeling. De MIB/M commissie komt minstens 4 x per jaar bijeen en rapporteert naar MT en directie. Jaarlijks maakt men een overzicht met een (trend)analyse. Bij calamiteiten en andere spoedeisende incidenten wendt de commissie zich direct tot directie en/of management.

In 2018 heeft één ernstig incident plaats gevonden, waarvan melding (calamiteit) gedaan werd bij de IGJ (en een Prisma onderzoek is uitgevoerd).