Missie, Visie en Besturingsfilosofie

Missie

• De missie ofwel de belofte van Stichting Jan Berchmans aan haar huidige en toekomstige bewoners en naasten is, dat oudere religieuzen en niet religieuze mensen door menslievende zorg betekenisvol kunnen blijven samenleven.
• Wij willen dat doen door onze bewoners en gasten met oprechte belangstelling welkom te heten. Met aandacht voor de individuele, menselijke behoeften in een spirituele omgeving vanuit de RK levensbeschouwing en waar eveneens ruimte is voor cultuur en wetenschap.
• In een gebouw die niet naar binnen maar naar buiten gericht is. We staan open naar de wijk en zoeken de actieve samenwerking met de Wijkraad van Brakkenstein voor buurtactiviteiten en evenementen die openstaan voor iedereen.
• Daarin willen we meer bieden dan wonen en zorg alleen.

Visie

• Onze kernwaarden Respect, betrokken, gelijkheid, solidariteit vormen het fundament voor onze visie op zorg en ouderenzorg in het bijzonder. Wij zijn van mening dat oudere mensen zich echt op hun gemak voelen als ze gekend zijn, gekend worden en zo lang als mogelijk deel uit blijven maken van een gemeenschap. Daarom werkt Aqua Viva vanuit de uitgangspunten van de positieve gezondheid. De wensen en behoeftes van de cliënt vormen het uitgangspunt voor de doelen die hij samen met de medewerker en naasten stelt.

Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie legt de praktische vertaling van visie, missie en kernwaarden naar de werkwijze en organisatie inrichting van Aqua Viva vast.
• Het uitvoerende werk vindt plaats op de 4 afdelingen. Daar wordt de vastgestelde visie, missie en kernwaarden vertaald in het dagelijkse handelen. Met als ambitie een omgeving tot stand te brengen waar onze bewoners en hun naasten op kunnen vertrouwen. Ons dagelijkse werk is het dagelijkse leven van onze bewoner; dáár vindt de ontmoeting plaats. De teams, de bewoners en hun naasten hebben daarin een grote eigen verantwoordelijkheid.
• Onze professionals gebruiken hun vakkennis en competenties om de kwaliteit van werken te ontwikkelen en te borgen.
• Onze besturingsfilosofie is gebaseerd op de uitgangspunten van het Rijnlandse model. In dat model wordt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd en krijgen onze medewerkers een zo groot mogelijke vrijheid om hun werk te kunnen organiseren. Het geven van vertrouwen gaat gepaard met het geven van verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid is wederkerig: verantwoordelijkheid wordt gegeven, maar moet ook worden genomen. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid als ze vertrouwen en een gevoel van saamhorigheid ervaren. Vertrouwen betekent minder en anders controleren. Dat kan met name omdat alles transparant en open is.

Klachtenprocedure

In eerste instantie kan een klacht door een bewoner of diens vertegenwoordiger onder de aandacht gebracht worden van de medewerk(st)er op wie de klacht betrekking heeft. In dialoog zal gezocht worden naar een goede oplossing.  Mocht de bewoner geen of onvoldoende gehoor vinden, of de gevraagde oplossing niet kunnen accepteren, dan kan men zich bij een zorg-gerelateerd probleem wenden tot de zorgmanager, in overige gevallen tot de directeur.  Indien gewenst kan de bewoner een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersoon om te bemiddelen. Tot dit punt spreken we over de “interne klachtrenprocedure”.

Bij klachten over de door ons geboden zorg kunnen cliënten of hun vertegenwoordigers dus gebruik maken van de interne klachtenprocedure.  Biedt deze geen oplossing, dan kan men zich overeenkomstig de WKKGZ  (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg) wenden tot de landelijke geschillencommissie. Voor klachten die ontstaan binnen onze PG-zorg (Wet BOPZ) bestaat de mogelijkheid een externe klachtencommissie te benaderen, namelijk de SKGN (Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen), www.skgn.nl

Elke bewoner ontvangt in de informatiemap een folder m.b.t. de externe klachtencommissie en de bijbehorende procedure, evenals een exemplaar van de interne klachtenprocedure.

Pastoraat

Mw. Jantje Bax vervult de functie van pastor voor de bewoners van Aqua Viva.

Aqua Viva beschikt over een huiskapel op de begane grond.
Hier is er elke weekdag om 8.00 en 11.30 een H. Eucharistie- viering. Op zondag is de viering om 11.00 uur. De vieringen in de huiskapel zijn ook via het interne TV-kanaal op uw televisie te volgen.

Elke eerste zaterdag van de maand is er om 15.30 uur het rozenkransgebed in de kapel.

Bij bijzondere gelegenheden, jubileumviering of uitvaartdienst, zal in de regel gebruik gemaakt worden van de Sacramentskerk. Deze kerk is gelegen aan de overkant van het plein.
In deze kerk is elke weekdag om 9.30 uur een H. Eucharistieviering. Op zondagmorgen om 10.00 uur. Dagelijks is er een vesper- dienst om 17.30 uur. Voor overige vieringen verwijzen we naar de informatie van de paters van het H. Sacrament.

Elke bewoner is zelf verantwoordelijk voor zijn geestelijk leven en spiritualiteit. Het is dan ook wenselijk dat u uw eigen geestelijk leidsman blijft behouden. Als huisconfessor is door de provinciaal pater P. van Breemen S.J. aangewezen.

In de Veertigdagentijd wordt een huisretraite gehouden.

Eerste maandag

Iedere eerste maandag van de maand kunnen bewoners (ook de huurders en bewoners van het parkgebouw) en medewerkers gezamenlijk koffiedrinken in de aula (10.00 uur).

Dagbesteding.

De activiteitenbegeleid(st)ers organiseren diverse activiteiten op de weekdagen. In overleg met hen kunt u daaraan deelnemen. Er zijn activiteiten op gebied van sport, spel, ontspanning, handenarbeid etc. Elke maand is er een gevarieerd aanbod van lezingen, muziek- uitvoeringen, filmvoorstellingen in de aula of in de recreatiezaal op de 3e verdieping.
In de Serre zijn diverse kranten, tijdschriften en boeken beschikbaar om daar te lezen. Niet om mee te nemen naar uw kamer. Ook in de recreatie en in de huiskamer is een krant aanwezig.

Parkeerkelder

Er is een speciale hoek voor fietsen en scooters (vak 1 t/m 5), voor elektrische rolstoelen en scootmobielen is een speciale plaats voorzien met oplaadpunten. Auto’s alleen parkeren in aan u toegewezen vak. Nummers worden beschikbaar gesteld door de minister. Medewerkers parkeren ook op aangewezen plaatsen. Bezoekers kunnen parkeren in de parkeervakken aan de pastoor Wichersstraat.

Medische Zorg

Medische zorg door de verpleging wordt verricht conform de indicatiestelling en de aanwijzingen van verpleeghuisarts, huisarts of specialist. Een en ander zoals vastgelegd in het individuele zorgplan en het EPD.
Arts: voor intramuraal geïndiceerden maakt Jan Berchmans gebruik van de diensten van de specialist ouderengeneeskunde van Kalorama; niet intramuraal geïndiceerden hebben hun eigen huisarts in de stad.
Ziekenhuizen: Nijmegen kent het Universitair medisch Centrum St Radboud, het interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina (CWZ) en het categoraal ziekenhuis Sint Maartenskliniek (bewegingsapparaat).
Medewerk(st)ers van de para-medische dienst zijn de fysiotherapeuten, ergotherapeut(e), diëtist(e) of logopedist(e). Zij behandelen alleen op afspraak en op basis van een verwijsbrief van arts of specialist. Dit geldt ook voor tandarts en mondhygiëniste. U kunt met de verpleging overleggen.

Openbaar vervoer richting centrum / station:

Bus 14 (Kanunnik Faberstraat, rechtstreeks naar CS)
ma-zo ca –.25 u. en –.55 u.