Uitgangspunten:

  • De bewoner, daarin mede vertegenwoordigd door de bewonersraad, heeft inspraak met betrekking tot wonen en welzijn.
  • De bewoner kan dagelijks deelnemen aan diverse activiteiten (o.l.v. AB’ers, gastvrijheidsmedewerkers en/of vrijwilligers) die aansluiten bij zijn/haar beleving en behoefte.
  • Er is aandacht voor levens- en zingevingsvragen (pastor).
  • Er is een woonomgeving wordt die past bij de wensen en behoeften van bewoners.
  • De bewoner mag ervan uit gaan dat de woonomgeving schoon is, veilig en gastvrij.
  • Aqua Viva beschikt over een eigen keuken, waar dagelijks verse maaltijden worden bereid.

 

Nader toegelicht:

 

Inspraak van bewoners

Bewoners geven mede vorm aan hun zorgplan (zorgleefplan, cliëntplan). Zij bepalen waar hun interesses en capaciteiten liggen. Bewoners zijn baas over hun eigen agenda en delen hun eigen dag in, voor zover de normale dagelijkse gang van zaken geen grenzen stelt. Individueel wordt met de contactverzorgende en/of AB afgesproken en vastgelegd hoe het activiteitenprogramma er uit ziet.

Belangrijke spreekbuis voor bewoners is de bewonersraad. Alle bewoners, dus ook de geïndiceerde bewoners, worden vertegenwoordigd door, kunnen vertegenwoordigd zijn in, deze raad.

 

Eten en drinken

Aqua Viva beschikt over een eigen keuken en biedt dagelijks verse maaltijden aan, aan haar bewoners. Voor dit jaar zal er specifiek aandacht worden besteed aan eten en drinken op de PG-afdeling; Aqua Viva is van huis uit gewend om het eten nog “traditioneel” te organiseren.

 

Zinvolle dagbesteding en zingeving


Dagactiviteiten
Om het welbevinden van bewoners te bevorderen wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd. De contactverzorgende en/of activiteitenbegeleiders gaan in gesprek met bewoners of familieleden waarbij zij uitgaan van het levensverhaal, de belangstelling en van de mogelijkheden en wensen die er zijn. Nadat de wensen in kaart zijn gebracht worden de doelen in het ECD beschreven. De activiteiten kunnen bestaan uit creatieve activiteiten zoals boetseren, schilderen/tekenen, maar ook muziek activiteiten (klassieke muziekgroep, accordeonmiddag, concerten e.d.). Er is een grote ruimte op de PG afdeling ingericht als algemene activiteitenruimte. Deze activiteiten worden begeleid door de activiteitenbegeleiders. Daarnaast is het ‘geheugenvenster’ in de PG-huiskamers geïntroduceerd. Dit is een interactieve mediabox, waarmee rond de klok een gewenst programma aanbod (muziek, liedjes, filmpjes) kan worden opgeroepen, die passen bij de aanwezige bewoner(s) en de tijd van de dag.

Ook kan men meedoen aan ‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ (in samenwerking met de fysiotherapie) of andere vormen van activiteiten die gericht zijn op bewegen.

De ontwikkeling naar méér lekenbewoners in huis doet de behoefte ontstaan om voor hen een aparte ruimte beschikbaar te houden. Voor onze religieuze bewoners zijn er nog meerdere alternatieven in huis om elkaar te ontmoeten.

Zingeving

Op het gebied van zingeving en spiritualiteit vinden diverse activiteiten plaats. Vaak zijn dat  groepsactiviteiten met een spiritueel / religieus karakter. Onze religieuze bewoners zijn daarbij veelal betrokken deelnemers (Missen, vieringen, lezingen, retraites etc.). Het belangrijkste uitgangspunt is verbinding scheppen, waarin het unieke karakter van  Aqua Viva een belangrijke basis is. Verbinding tussen mensen en verbondenheid met wat mensen kracht geeft om het leven in soms ook moeilijke fases toch kleur en zin te geven. Sinds kort kennen we (onder begeleiding van onze pastor en activiteitenbegeleider) ook maandelijks bezinningsbijeenkomsten voor onze leken bewoners van de pg afdeling. Deze wordt als bijzonder positief gewaardeerd.

Beleef je eigen leven
Door onze samenwerking met collega huizen kan Aqua Viva gebruik maken van een platform. Dit platform maakt het mogelijk om foto’s en films van bewoners digitaal op te slaan en te gebruiken bij dagelijkse activiteiten. Dit levert een herkenbare omgeving op, waardoor bewoners zich vertrouwd voelen. Bewoners van Aqua Viva die bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut komen fietsen, kunnen op een scherm voor hen bekende plaatsen vertoond zien.

Vrijwilligers

Aqua Viva heeft zo’n 22 vrijwilligers. Zij ondersteunen ons op allerlei gebieden. Ze begeleiden activiteiten als filmmiddag en zangmiddag, gaan wandelen met bewoners, lezen de krant voor, helpen de technische dienst en de huismeester, vullen automaten bij etc. Er wordt veel aandacht gegeven aan de scholing van en communicatie met onze vrijwilligers.

 

Een hygiënische en veilige woonomgeving

Éen van de grote risico’s in een verpleeghuis zijn infecties; één van de grote uitdagingen is om die te voorkomen. Daarom besteedt Aqua Viva veel aandacht aan het voorkomen, opsporen en bestrijden van infecties vanwege de kwetsbare gezondheid van onze bewoners. Aqua Viva heeft er voor gekozen om het onderhoud van ons huis over te laten aan professionals; sinds ruim een jaar is dat in handen van Maas & Waal.

We hanteren zelf diverse veiligheidsprotocollen zoals het individuele hygiëneprotocol, het kledingvoorschriftenprotocol, een MRSA protocol en een legionella beheersplan. Aqua Viva maakt gebruik van de Vilansprotocollen; deze zijn voor onze medewerkers bereikbaar via het ECD; voor iedere medisch technische handeling een hygiëne-paragraaf.  Aqua Viva heeft een overeenkomst afgesloten met het CWZ Nijmegen over de inzet van de deskundige infectiepreventie.